สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี)
                    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education Program in Home Economics

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
                   (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Home Economics)

ปรัชญา
            มุ่งผลิตบัณฑิตคหกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้ทาง
คหกรรมศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมารตฐานวิชาชีพครู

ความสำคัญ
            ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคนซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครูก็คือการปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง

จุดเด่น           
           1. มีความรู้และทักษะในศาสตร์และศิลป์ทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
           2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์อย่างสอดคล้องตามบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสถานการณ์โลก
           3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
            1. ครูสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ในทุกสังกัด
            2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
            3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
            4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
            5. ธุรกิจส่วนตัว