สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)
                    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education Program in Thai
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
                   (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Thai)

ปรัชญา
            ผลิตบัณฑิตครูภาษาไทยที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญ
            ปีพุทธศักราช 2562 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลอย่างสมบูรณ์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องปรับทิศทางการศึกษาของประเทศ รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สิ่งที่จะต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือภาวะการแข่งขัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง ครูผู้สอนภาษาไทยจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ในศาสตร์ภาษาไทยอย่างลุ่มลึกและกว้างขวางโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการผลิตและสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ในศาสตร์ภาษาไทยในประเด็นต่างๆ เพื่อบูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้เป็นบัณฑิตครูผู้รู้รอบด้านการสอนภาษาไทย วรรณคดีไทย การใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทย และคติชนวิทยา อย่างมีคุณภาพและเป็นผู้นำด้านการสอนภาษาไทยในชุมชนท้องถิ่น สามารถเป็นแบบอย่างตลอดจนสร้างสรรค์พัฒนาการสอนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น
         1. มีความรักในภาษาไทย
         2. มีความรู้และความชำนาญในศาสตร์ภาษาไทย
         3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
         4. สามารถทำงานเป็นทีมได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
         1. ครู / อาจารย์สอนภาษาไทย
         2. นักวิชาการด้านการสอนภาษาไทย
         3. บุคลากรทางการศึกษา