สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี)
                    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education Program in English

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
                   (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (English)

ปรัชญา
        มุ่งผลิตครูภาษาอังกฤษที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่สากล

ความสําคัญ
         ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสําคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก้ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสําคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสําคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง

จุดเด่น
             1. เป็นครูปฐมวัยที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครูปฐมวัยและความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการออกแบบและจัดประสบการณ์ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้กับเด็กปฐมวัย
             2. สามารถปฏิบัติงานครูปฐมวัยด้วยความมุ่งมั่นอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความเอื้ออาทรมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
             3. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้นํา และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ตามบริบทสังคมและท้องถิ่น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
            1. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกสังกัด
            2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
            3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
            4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
            5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา