สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
                    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
                   (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Early Childhood Education)

ปรัชญา
               มุ่งผลิตครูปฐมวัยที่มีคุณภาพ มีความรู้คุณธรรม ทักษะ และความสามารถในศาสตร์การศึกษาปฐมวัยใฝ่รู้ สู้งาน และมีจิตวิญญาณความเป็นครูปฐมวัย สามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์และสมดุลต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต

ความสำคัญ
              ปัจจุบันอาชีพครูปฐมวัยถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง
ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น
จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของ
ครูปฐมวัย คือการปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและ มีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูปฐมวัยจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญใน
การสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง

จุดเด่น
             1. เป็นครูปฐมวัยที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครูปฐมวัยและความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการออกแบบและจัดประสบการณ์ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้กับเด็กปฐมวัย
             2. สามารถปฏิบัติงานครูปฐมวัยด้วยความมุ่งมั่นอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความเอื้ออาทรมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
             3. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้นํา และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ตามบริบทสังคมและท้องถิ่น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
             1. ครูสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด
             2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
             3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
             4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน (ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก)
             5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา