สาขาวิชาการประถมศึกษา

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)
                    (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education Program in Elementary

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
                   (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Elementary Education)

ปรัชญา
              มุ่งผลิตบัณฑิตครูประถมศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้การจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการของผู้เรียนระดับประถมศึกษา และบูรณาการความรู้ทักษะ เจตคติคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพสู่การปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต

ความสำคัญ
             ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญ มั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้ เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของชาติให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและ มีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ซึ่งบุคคลสำคัญที่สุดใน กระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ก็คือ “ครู” เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับ คุณภาพของครูเป็นสำคัญ และการศึกษาในระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมโลกใน อนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้รู้จักทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตามบทบาทและหน้าที่ ของตน ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังนั้น ผู้เป็นครูจึงถือได้ว่า เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
          1. ครูสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
          3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
          4. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา