ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงวิจัย

thssis2
dot2   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
dot2  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
dot2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
dot2  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคม
dot2  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ