ดาวโหลดข้อมูล

 

โหลดข้อมูลงานประกัน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bullet_red แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bullet_red ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา-ระดับปริญญาตรี-โทและเอก-ปีการศึกษา-2558
bullet_red แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ตัวบ่งชี้ 2.1
bullet_red แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตัวบ่งชี้ 2.2
bullet_red แบบประเมินสำหรับนักศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.1
bullet_red แบบประเมินสำหรับอาจารย์ ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
bullet_red แบบประเมินสำหรับนักศึกษา ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา (ปรับปรุง ณ วันที่ 10 มี.ค. 2560) 
bullet_red ข้อมูลนักศึกษา ประจําปีการศึกษา2560 ( 1 กรกฎาคม2560 – 30 มิถุนายน2561 )
bullet_red ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2559 (1 สิงหาคม2559 – 30 มิถุนายน2560)
bullet_red ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)
bullet_red รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
bullet_red รายชื่กลุ่มผู้ประเมินระดับหลักสูตรเข้าสู TQR
bullet_red หลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์TQR
bullet_red สรุปจำนวน-ผู้สำเร็จการศึกษา-วงรอบปีการศึกษา-2560
bullet_red จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา-วงรอบปีการศึกษา-2560-ครุศาสตร์