หัวข้อข่าว

ประกาศผลการพิจารณาบทความเพื่อนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ Announcement of Abstract Acceptance for the International Conference Session ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2564

ประกาศผลการพิจารณาบทความเพื่อนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2564

ผศ.เก่ง จีรวัฒน์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2564