ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี)

เผยเเพร่เมื่อ 1788 เข้าชม

ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ค.บ. 4 ปี)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู