ยื่นความจำนงเพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี

เผยเเพร่เมื่อ 2592 เข้าชม

.

กำหนดการรับนักศึกษา

รอบที่ 5  การรับตรงอิสระ (เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี) ผู้สมัครต้องมีคะแนน PAT 5  และ O-NET

 1. กรอกใบสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต http://register.snru.ac.th
และชำระเงินค่าสมัคร ที่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอุยธยา
หรือที่งานคลัง อาคาร 10 ชี่ย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2 – 20 เม.ย. 63
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 30 พ.ค. 63
 3. ประชุมประมวลผล 14 พ.ค. 63
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พ.ค. 63
 5. รายงานตัว 19 พ.ค. 63
 6. ปฐมนิเทศ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 3 – 5 มิ.ย. 63
 7. เปิดภาคเรียน 15 มิ.ย. 63

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 อาจารย์สุพัตรา  ปสังคโท การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ 093-3435735 Brochure
 ดร.เพ็ญผกา  ปัญจนะ การประถมศึกษา 093-5532696 Brochure
 ผศ.ดร.ฟุ้งศรี  ภักดีสุวรรณ อุตสาหกรรมศิลป์ 088-5535009
 ผศ.ดร.เชิดตระกูล  หอมจำปา ฟิสิกส์ 065-3256951
 อาจารย์สุมนา  ถวิล เคมี 089-8408670 Brochure
 

คณะครุศาสตร์
โทรศัพท์ 042 970026
โทรสาร 042 743793

ลงทะเบียนยื่นความจำนง