หัวข้อข่าว

กิจกรรมที่​ 3​ การสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ตามกระบวนการ PLC​ ภายใต้โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ ประจำปี​ 2563​ ระหว่างวันที่​ 1-3​ กย.63​ จัดโดย​ คณะ​ครุศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​สกลนคร

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ณ หอประชุมจาจุรี 1

ผศ.สพัตรา