หัวข้อข่าว

ดร.อุษา

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง วันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการ EDU. English Camp นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ และศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมที่​ 3​ การสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ตามกระบวนการ PLC​ ภายใต้โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ ประจำปี​ 2563​ ระหว่างวันที่​ 1-3​ กย.63​ จัดโดย​ คณะ​ครุศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​สกลนคร

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ณ หอประชุมจาจุรี 1

ผศ.สพัตรา

รับสมัครทุนการศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษา