หัวข้อข่าว

สัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 1

รูปแบบบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Banner ประกัน

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์

โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเรียนมาตรฐาน 233-234 คณะครุศาสตร์

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ วัดป่าภูธรพิทักษ์

หนังสือแสดงความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 1