หัวข้อข่าว

ภาพประกอบทำเนียบรุ่น ปีการศึกษา2560

สัมมนาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย เรื่อง “การศึกษาใน สปป.ลาว : มุมมองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 19 มกราคม 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 261 ณ ลานกิจกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมปีใหม่ม่วนงัน สุขสันต์วันครุศาสตร์ วันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 16 คณะครุศาสตร์

โครงการค่ายสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (The English for Communication Camp) ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ห้องสมุด 1

สรุปข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2560