รูปแบบบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1054 เข้าชม

 

Download
ไฟล์การจัดบทความ หรืองานวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แจ้งการส่งบทความ หรืองานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ได้ที่
ผศ.ภัทรดร  จั้นวันดี  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์โทร : 0912908996
เบอร์โทรคณะ 042970026