รูปแบบบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 1326 เข้าชม

แจ้งการส่งบทความ หรืองานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ได้ที่
ผศ.ภัทรดร  จั้นวันดี  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  0912908996
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 042970026

Full Screen