ห้องสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

เผยเเพร่เมื่อ 284 เข้าชม
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ
ห้องประชุมภูพาน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ห้องประชุม 1 อาคาร 16 ชั้น 2
สาขาวิชาปฐมวัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ห้องประชุม 2 อาคาร 16 ชั้น 2
สาขาวิชาภาษาไทย ห้อง 16201 อาคาร 16 ชั้น 2
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ห้อง 16202 อาคาร 16 ชั้น 2
สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาเกษตร
สาขาวิชาคหกรรม
ห้อง 16203 อาคาร 16 ชั้น 2
.

.

วันที่ 16 กรกฏาคม 2561  สัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 , 2
วันที่ 17 กรกฏาคม 2561  สัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3