ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ 728 เข้าชม

ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์

อ.จินดา ลาโพธิ์
อ.ผกาพรรณ วะนานาม
อ.พฤฒิชา นาคะผิว
อ.อรรถสิทธิ์ เกษคึมบง