เอกสารประกอบการอบรม 9 มาตรฐาน

เผยเเพร่เมื่อ 120 เข้าชม

ม.2 การพัฒนาหลักสูตร

ม.3 การจัดการเรียนรู้

ม.4 จิตวิทยาสำหรับครู

ม.5 การวัดผลและประเมินผล

ม.9 ความเป็นครู