รับรางวัล อาเซียน อ.เดวิด

เผยเเพร่เมื่อ 171 เข้าชม

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน
   “ASEAN Language Edutainment Festival 2018”
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

1.1 นางสาวณัฐิดา สาราโรจ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3  คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
1.2 นางสาวรัตติยากร สารีคำ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.การประกวดนำเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ
   2.1 ทีม Rare Item
– นายณัฐวุฒิ บัตราช
– และนายธนากร แจ้งไชยศรี
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3  คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1”การประกวดนำเสนอสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
3.1 นางสาวรจิตแก้ว พลสงคราม นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
3.2 นางสาววิสสุตา คำผอง  นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. การประกวดเต้นคัฟเวอร์แดนซ์เพลงภาษาอาเซียน
  4.1 ทีม Persephone (เพอร์เซโฟเน่)

  – นางสาวรัตติยากร สารีคำ
  – นางสาวพัตพร สารีทิพย์
  – นางสาวปิชาญา โสภาบุญ
  – นางสาวณัฐชา กาดำดวน
  – นางสาวดวงหทัย แดนรักษ์
  นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1”การประกวดเต้นคัฟเวอร์แดนซ์เพลงภาษาอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

รูปกิจกรรม