คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาด! ออกแบบตราสัญญาลักษณ์คณะครุศาสตร์

 มีไอเดียดีๆ อย่าเก็บไว้คนเดียว ร่วมแสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในการประกวดออกแบบโลโก้ หรือตราสัญญาลักษณ์ประจำคณะครุศาสตร์ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ประกวด ! ออกแบบตราสัญญาลักษณ์ คณะครุศาสตร์ ( LOGO  คณะครุศาสตร์) ชิงเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) ส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555  

……………………………………………………………………………………………………………………………..


โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
.......................................

1. ชื่อโครงการ: โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. หน่วยงานรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3. หลักการและเหตุผล

                เพื่อจัดหาตราสัญลักษณ์ที่มีความสวยงาม ทันสมัย และสามารถสื่อความหมายของ คณะครุศาสตร์ และต้องการเชิญชวน ให้ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ ได้ร่วมแสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาฝีมือในการออกแบบให้สูงขึ้น

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อจัดหาตราสัญลักษณ์ที่มีความสวยงาม ทันสมัย และสามารถสื่อความหมายของ คณะครุศาสตร์

4.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจได้ทราบและมีส่วนร่วมในวงกว้างได้แสดงความสามารถในการออกแบบ

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 คณะครุศาสตร์มีตราสัญลักษณ์ที่มีความสวยงาม และมีความหมายที่เหมาะสมมาใช้   ในกิจการต่างๆ ของ
คณะครุศาสตร์

5.2 ประชาชนและผู้ที่สนใจ ได้รู้จักคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมีส่วนร่วมในการส่งผลงานเข้าประกวด

 

6. ข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ

6.1. การออกแบบสามารถนำสัญลักษณ์หรือรูปลักษณ์อื่นๆ ที่บ่งบอกถึงความเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

6.2. รายละเอียดความเป็นคณะครุศาสตร์  
                6.2.1  สีส้ม
                6.2.2  มีดอกพวงแสดเป็นสัญลักษณ์ ประจำคณะ

6.3. หน้าที่ของคณะครุศาสตร์ คือ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลากรทางการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน
                6.4. การออกแบบตราสัญลักษณ์ต้องสื่อถึงความทันสมัย ความก้าวหน้า ความเป็นสากล ความร่วมมือ และ
สามารถสื่อความหมายของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกล ตลอดจนมีความง่ายในการผลิต

                6.5. ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบและตัวอักษร แต่ต้องมีสีส้ม ซึ่งเป็นสีของคณะครุศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์

7. รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด

7.1 ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน
                7.2 แต่ละผลงานจะต้องประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบการพิมพ์สี่สี จำนวน 1 ชุด และตราสัญลักษณ์ที่ใช้
ในระบบการพิมพ์ขาวดำ จำนวน
1 ชุด

                7.3 ต้องมีส่วนอธิบายความหมายและแนวคิดของส่วนประกอบต่างๆ ในตราสัญลักษณ์ ตลอดจนความหมายโดยภาพรวมของตราสัญลักษณ์ที่ได้ทำการออกแบบโดยละเอียด
                7.4 จะต้องระบุค่าหรือหมายเลขของสีแต่ละสีที่ผู้ออกแบบใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบการพิมพ์สี่สี
                7.5 ต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น และไม่ลอกเลียน ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

8. คุณสมบัติผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (ยกเว้น คณะกรรมการจัดการประกวดไม่มีสิทธิ์การส่งผลงาน)

9. การส่งผลงานเข้าประกวด
    สามารถส่งผลงานได้ 2 ช่องทางคือ

                9.1  ติดผลงานลงบนกระดาษแข็งขนาด A4 จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งส่วนอธิบายความหมายโดยละเอียด ส่งด้วยตนเองที่คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนสกลนคร-อุดรธานี  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  47000   โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793 ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2555
                9.2 แนบไฟล์ .pdf  พร้อมทั้งส่วนอธิบายความหมายของผลงานโดยละเอียด ส่งมาทางอีเมล์  rdu_snru@hotmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555

10. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
                10.1.  คณะกรรมการคณะครุศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ
                10.2.  ผลคะแนนโหวดจาก นิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

11. รางวัลสำหรับการประกวด
                ประกาศผลการประกวดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555  ที่เว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
http://edu.snru.ac.th

                11.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตรจาก คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

                11.2 รางวัลชมเชย 3 รางวัล ประกาศเกียรติบัตรจาก คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

วันที่ : 7 ม.ค. 2555
ที่มา : http://edu.snru.ac.th
อ่าน : 1452

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com