คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษาผศ.เบญจวรรณ รอดแก้ว
ประธานสาขาวิชา
   
 
วุฒิการศึกษา 
- ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ตำรา/เอกสารทางวิชาการ
-การวิจัยเบื้องต้น
 
งานวิจัย
- การวิจัยและพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู   ปี 2547 ปี 2548
 
ประสบการณ์บริหาร
- ประธานโปรแกรมวิชา
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-งานวิจัย
- กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์   สาขาหลักสูตรและการสอน
- ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาหลักสูตรและการสอน  (1 เล่ม)
- หัวหน้าโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู   (ทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2547 - 2548 )
 


ผศ.ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ 
 
 
วุฒิการศึกษา
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ตำรา/เอกสารทางวิชาการ
- การประเมินผลการเรียน ปีที่พิมพ์ 2537
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ปีที่พิมพ์ 2538
- การประเมินการศึกษา ปีที่พิมพ์ 2538
 
งานวิจัย
- การศึกษาการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ 2543
- ประเมินผลการดำเนินการของสถาบันราชภัฏสกลนคร : จากมุมมองของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2543
- การศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับการทำวิจัยทางการศึกษาของอาจารย์สถาบันราชภัฏสกลนคร 2544
 
ประสบการณ์การฝึกอบรม
- การประเมินผลเด็กพิเศษ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
- วิทยากรศูนย์เวชศึกษาป้องกันเรื่องยาเสพติด กรมการฝึกหัดครูกับ ปปส.
- การสร้างบทเรียนแบบ WBI สถาบันราชภัฏสกลนคร
 
ประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์ 1 โรงเรียนปรางค์กู่  อ.ปรางค์กู่ กรมสามัญศึกษา จ.ศรีษะเกษ
- ฝ่ายวิจัยและประเมินผล,กองแผนงาน, กรมสามัญศึกษา 
- รองหัวหน้าภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา สถาบันราชภัฏสกลนคร
- เจ้าหน้าที่พัสดุคณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร
- รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา /กรรมการศูนย์วิจัยฯ สถาบันราชภัฏสกลนคร
- ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏสกลนคร
- กรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสถาบันราชภัฏสกลนคร
- หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร
 
   


ผศ.สุมาลี สมพงษ์ 
   
 
วุฒิการศึกษา
- วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ผลงานทางวิชาการ
- ชีวสถิติสาธารณสุข
- ทันตสาธารณสุข
- หลักการพยาบาลเบื้องต้น
- การประเมินผลการเรียน
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
 
ผลงานวิจัย
- ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร  นครพนม และมุกดาหาร
 
   


ผศ.ดร.สำราญ กำจัดภัย 
 
 
วุฒิการศึกษา
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
- กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
งานวิจัย
- การพัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ด้านการจัดการกับอารมณ์ตนเองสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
- สังเคราะห์งานวิจัยสาขาวัดผลการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
- การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
 
ตำราและเอกสารทางวิชาการ
- สถิติเพื่อการวิจัย
- วิจัยในชั้นเรียน
 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-งานวิจัย
- ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ) กว่า 50 เรื่อง
 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com