คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

 อ.เพ็ญพรรษา ปกสิทธิ์
 

 วุฒิการศึกษา
- พ.ศ. 2553 สังคมวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) (สค.ม.)(สังคมวิทยา แขนงอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (สาขาการพัฒนาชุมชน) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- พ.ศ.2549 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

- พ.ศ.2544 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
- รองศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คติการ และคณะ. โครงการสำรวจข้อมูลสถิติ อาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ พ.ศ. 2550 (โครงการสำรวจปี พ.ศ.2551).  กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการยุติธรรม, 2552.

- รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และคณะ. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย แนวทาง มาตรการ และกฎหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำและทัณฑสถานของกระทรวงยุติธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักงาน ป.ป.ส., 2552.

- รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และคณะ. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากรอบแนวทางการวิจัยชุดโครงการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในสังคมไทย. นนทบุรี: สำนักงานกิจการยุติธรรม, 2553.

- รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และคณะ. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง : บธส.” รุ่นที่ ๑ (อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ, พ.ศ.2554)

วิทยานิพนธ์
- เพ็ญพรรษา ปกาสิทธิ์. บริบทเรือนจำและการยอมรับโทษประหารชีวิต : ศึกษากรณี กระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต. สังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2553.

ผลงานการเป็นวิทยากร
- “การทำกิจกรรมสัมพันธ์” ค่ายเยาวชนรักวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
- “กิจกรรมนันทนาการ” โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ณ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 
บทความทางวิชาการ
- บริบทเรือนจำและการยอมรับโทษประหารชีวิต  THE PRISON CONTEXT AND INMATES’ ACCEPTANCE OF CAPITAL PUNISHMENT ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

- บริบทเรือนจำ การยอมรับโทษประหารชีวิต และกระบวนการปรับตัวของผู้ต้องโทษประหารชีวิต THE PRISON CONTEXT, INMATES’ ACCEPTANCE OF CAPITAL PUNISHMENT AND DEATH-ROW INMATES’ ADAPTATION PROCESSES นำเสนอต่อสำนักงาน  กิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ประสบการณ์การศึกษาดูงาน
- ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา ณ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี (Tennessee University) ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2548 – วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 โดยรับทุนสนับสนุนจาก  โครงการรับทุนสนับสนุนการศึกษาและดูงานในต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย ณ หน่วยงานราชการของประเทศมาเลเซีย ทุนโครงการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทุนส่วนตัว

- ศึกษาดูงานการจัดการงานยุติธรรม ณ เรือนจำกลางคลองเปรม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร และเรือนจำจังหวัด กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

ผลงานดีเด่น
- เกียรติบัตร นักกิจกรรมดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546-2548
- รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

 

 อ.พรพิมล ศิวินา 
 

วุฒิการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages, University of Canberra

ผลงานวิจัย
- Autonomous Learning in Thai Language Classroom: Teacher’s Perspectives

ประสบการณ์การบริหาร
- ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผลงานการเป็นวิทยากร
- วิทยากรในการอบรมครูไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประสบการณ์การฝึกอบรม
- Thailand TESOL International Conference 2011: Transforming the Language Classroom: Meeting the Needs of the Globalised World

- International Conference on Developing Real Life Learning Experiences Innovation and Technology Education 2010

ประสบการณ์การศึกษาดูงาน
- การจัดการเรียนการสอนแบบ English Program โรงเรียนสุรนารีวิทยา
- การจัดการเรียนการสอนแบบ English Program โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
 

 อ.ลดาวัลย์ มะลิไทย
 

 วุฒิการศึกษา
- ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  (สังคมศึกษา)  2550
- ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (การประถมศึกษา)  2547

ผลงานวิจัย
- การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ในโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก

ประสบการณ์บริหาร
- ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  (2553)

ผลงานการเป็นวิทยากร
- อบรมเทคนิคและวิธีการสอนสังคมศึกษา  สพฐ. ศรีสะเกษ  เขต 2  (2553)

บทความทางวิชาการ
- การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ในโรงเรียนสัมมาสิขาศีรษะอโศก  :  วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2550

ประสบการณ์ฝึกอบรม
- อบรมการจัดทำตำราและเอกสารประกอบการสอน  2552
- อบรมหลักสูตรแกนกลางและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  2553
- อบรมครูผู้สอนเศรษฐศาสตร์ในโรงเรียน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2553
- อบรมทักษะกระบวนการคิดแบบ  backward  design  2553

ประสบการณ์การศึกษาดูงาน
- การศึกษาดูงานโรงเรียนวัดเทพศรินทร์  กรุงเทพมหานคร  (2553)
- การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสู่ Word Class โรงเรียนสุรนารีวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา  (2553)
- ศึกษาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง   ณ  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  (2554)

 


อ.ผกาพรรณ สูญราช
 

 วุฒิการศึกษา
2551 วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2549 วท.บ. คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผลงานวิจัย
- เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น  เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

- เรื่อง  “การสร้างชุดการสอนคณิตศาสตร์  เรื่องเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ โดยใช้
The Geometer’s Sketchpad   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”
ในการประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 4  การบริหารนวัตกรรม (ได้รับโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น )

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ
 - เป็นที่ปรึกษาพิเศษในการจัดทำโครงงาน เรื่อง “การสร้างลายผ้าไหม จากโปรแกรม GSP”  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 

ผลงานการเป็นวิทยากร
- เป็นวิทยากรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เพื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

- เป็นวิทยากรอบรมตามโครงการพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- เป็นวิทยากรให้การอบรมนักเรียนในการใช้โปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad ในขั้นเบื้องต้น

 ประสบการณ์การฝึกอบรม
- ได้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  ในระดับขั้นสูง ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

-ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เริ่มต้นเรียนรู้กับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (ช่วงชั้นที่ 3)

-ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อประกอบการสอน เรื่อง “เวกเตอร์ในสามมิติ”

-ได้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  ในระดับขั้นสูง ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  สำหรับการสอนวิชาแคลคูลัส

 

 


อ.จินดา  ลาโพธิ์
 

วุฒิการศึกษา
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ผลงานวิจัย
- การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ไทย โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคผังกราฟิก  สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
 

 ประสบการณ์การศึกษาดูงาน
- พ.ศ. 2555  ศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว
- พ.ศ. 2553  ศึกษาดูงานที่กรุงปักกิ่ง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- พ.ศ. 2552  ศึกษาดูงานที่สิบสองปันนา  สาธารณรัฐประชาชนจีน
- พ.ศ. 2552  ศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
 

ผลงานดีเด่น
- พ.ศ. 2549  รางวัลชนะเลิศ การกล่าวสุนทรพจน์ ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2547  นักศึกษาทุนของมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและวัดดอยธรรมเจดีย์
                   (ได้รับทุนการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี)
- พ.ศ. 2545  เกียรติบัตรแกนนำดีเด่นของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกล
- พ.ศ. 2543  รางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ระดับจังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com