คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 
ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย            หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Education program in Sciences
 
ชื่อปริญญา
                ชื่อเต็ม       ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)
                              Bachelor of Education (Sciences)
                ชื่อย่อ        ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
                              B. Ed. (Sciences)
 โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 164  หน่วยกิต  โครงสร้างหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  มีสัดส่วนหน่วยกิต  ในแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้

หมวด/กลุ่ม/วิชา
จำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า  33
1.1  รายวิชาบังคับ
24
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
6
2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
3 ) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
4 ) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
1.2  รายวิชาเลือก
9
2. หมวดวิชาเฉพาะ
125
2.1  กลุ่มวิชาชีพครู
50
1)  วิชาการศึกษา
30
2)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
20
2.2  กลุ่มวิชาเอก
75
1)  วิชาเอกบังคับ
50
2)  วิชาเอกเลือก
25
3  หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า  6
รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  164
 


วันที่ : 22 พ.ย. 2552
ที่มา :
อ่าน : 5121

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com