คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษาผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชา

เข้าเว็บไซต์อาจารย์

   
 
วุฒิการศึกษา
- ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (การศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยครูเพชรบุรี
- ศษ.บ. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา) หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ตำรา/เอกสารทางวิชาการ
- การประเมินผลการเรียน
- การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
- หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
- การวิจัยในชั้นเรียน
- การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
- การวิจัยทางการศึกษา
- วิทยาการวิจัย
 
บทความทางวิชาการ
- การวัดและประเมินความพร้อมในการเรียนสำหรับเด็กอนุบาล
- การวัดผลและประเมินความพร้อมสำหรับเด็กอนุบาล:ร่างกายและสังคม
- การวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตัวประกอบ
- การออกแบบเครื่องมือวัดความพร้อมทางการเรียนด้านสติปัญญาสำหรับเด็กอนุบาล
- การวัดและประเมินความพร้อมสำหรับเด็กอนุบาล : ด้านภาษา อารมณ์และจิตใจ
- จะประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์อย่างไรดี
- การวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนแบบโปรแกรม
- รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
- การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยโดยใช้เทคนิควิเคราะห์ : เทคนิคเดลฟาย
- รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย :
 
การวิจัยการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
- กรอบความคิดในการวิจัย วารสารบัณฑิตศึกษางานวิจัย
- รายงานการวิจัยเรื่อง การสร้างชุดพัฒนาตนเอง เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
- รายงานการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะ และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันราชภัฏ
- การวิเคราะห์องค์ประกอบความพร้อมทางการเรียนด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม
- การวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
- การศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- การศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันราชภัฏสกลนคร
- การประเมินโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2540
 
ประสบการณ์การบริหาร
- ประธานโปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์
- รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา)
- ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-งานวิจัย
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 30 เรื่อง
- สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 1 เรื่อง
- สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 เรื่อง
 
ประสบการณ์การฝึกอบรม-ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานประเทศ จีน, ฮ่องกง, เวียดนาม, กัมพูชา, อังกฤษ และฝรั่งเศส
 
 
  


รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

 

เข้าเว็บไซต์อาจารย์

   วุฒิการศึกษา
- กศ.บ. (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ผลงานวิชาการ
- สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
- การประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ
- จิตวิทยาสังคม
- ระเบียบและวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
- จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎี และปฏิบัติการ
- ภาวะผู้นำของคณบดีในสถาบันราชภัฎ : การแสวงหาและแนวทางการพัฒนา
- การแสวงหาและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารมืออาชีพ : กรณีผู้บริหารการศึกษา
- คณบดี : ผู้บริหารระดับกลางในสถาบันอุดมศึกษา
 
บทความทางวิชาการ
- ความร่วมมือ-การแข่งขัน
- การติดต่อสื่อสารในองค์การ
- จุดเชื่อมโยงกับการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
- ความซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรม ที่พึงประสงค์ของเยาวชน : วิธีปลูกฝังและการเสริมสร้าง
- การจัดการความเครียด : ยุทธศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารการศึกษา
- พฤติกรรมความแปลกแยก : ผู้บริหารพึงระวัง
- พฤติกรรมการบริหารวิชาการ : ผู้บริหารพึงระวัง
- การบริหารงานคณะเพื่อความสำเร็จ : ภารกิจที่ท้าทายสำหรับคณบดี
- ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ : ผู้บริหารควรแสวงหา
- เป็นหัวดีกว่าเป็นหางจริงหรือ
- ประสิทธิผลภาวะผู้นำของผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา
- ความสำเร็จ หรือความล้มเหลว : อะไรคือฐานของชีวิต
 
งานวิจัย
- ผลของลักษณะสมาชิกและอิทธิพลของกลุ่มที่มีผลต่อพฤติกรรมการคล้อยตาม
- ขวัญในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในวิทยาลัยครูสกลนคร
- ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานในวิทยาลัยครูสกลนคร
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ ของนักศึกษาครูในสถาบันราชภัฏ
- ปัจจัยที่ส่งผลประสิทธิผลภาวะผู้นำของคณบดี ในสถาบันราชภัฏ
- การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลภาวะผู้นำ ของคณบดีในสถาบันราชภัฏ และการประยุกต์ใช้
- การวิเคราะห์งานวิจัยทางการบริหารการศึกษา
 
ประสบการณ์บริหาร
- เลขานุการคณะวิชาครุศาสตร์
- หัวหน้าภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา
- หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประมวลผล
- หัวหน้าคณะวิชาครุศาสตร์
- ผู้อำนวยการ สำนักวางแผนและพัฒนา
- ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัย และบริการการศึกษา
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 
ประสบการณ์ผู้แทนคณะกรรมการ
- กรรมการประจำวิทยาลัยครู (กว.)
- อ.ก.ค. กรรมการฝึกหัดครู (ผู้แทนอาจารย์)
- กรรมการในคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (คสส.) (ผู้แทนอาจารย์)
- ผู้ทรงคุณวุฒิใน กปจ. สกลนคร
- กรรมการสภาวิชาการ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (ผู้แทนอาจารย์)
- กรรมการสภาประจำสถาบัน (ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนอาจารย์)
- ประธานกรรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏสกลนคร
- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
- ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษากลุ่มสถาบันราชภัฏอีสาน
 
ประสบการณ์การฝึกอบรม-ศึกษาดูงาน
- ฝึกอบรม TQM ในสถาบันอุดมศึกษาที่ California State U., Stanislos, USA.
- ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษา ณ ประเทศมาเลเชีย, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, เวียตนาม, จีน, กัมพูชา, ลาว, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ฮ่องกง, และญี่ปุ่น
 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-งานวิจัย
- ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทกว่า 50 เรื่อง
- ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 5 เรื่อง
- ที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อขอรับทุน สกว. 3 เรื่อง
 

 

หน้า 2

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com