คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

 ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง 
ประธานสาขาวิชา
 
 
วุฒิการศึกษา
- ค.บ. (สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ผลงานวิชาการ
- วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการแนะแนว
- การพัฒนาตน
- พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
- จิตวิทยาการปรับตัว
- จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา
- การคิดและการพัฒนาตน
 
งานวิจัย
- ส่วนใหญ่เป็นสาขาการศึกษาและจิตวิทยา
 
ประสบการณ์การบริหาร
- รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
- รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญผลงานทาง
- peer review ประจำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ มหาวิทยาลัยนครพนม
- ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผลงานการเป็นวิทยากร
- วิทยากรบรรยายเรื่อง "การแนะแนวการให้คำปรึกษา" ให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตำรา/เอกสารทางวิชาการ
- เอกสารประกอบการสอนวิชา "ธรรมชาติของผู้เรียน"

ประสบการณ์ศึกษาดูงาน
- รับการฝึกอบรมด้านการสอนในสาขา Teacher Training in Agriculture จากUniversity of Deventer, Netherland
- การฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการศึกษาจาก University of Nagasaki,Japan

การดูงานด้านการศึกษา
- มาเลเซีย ,สิงคโปร์ ,เวียตนาม ,เนเธอร์แลนด์ , จีน ,ญี่ปุ่น
 
 


ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ์
 
 
วุฒิการศึกษา
- ศษ.บ. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ค.ม. (การวิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- Diploma of Educational Evaluation and Metric Ichi University of Education, Japan(การศึกษาหลังปริญญาโท)
- Certificate of Japanese Language Nagoyo University, Japan
 
บทความทางวิชาการ
 - มาพัฒนาจิตใจกันเถิด
 - การประเมินเครื่องมือแบบวัดความวิตกกังวล
 - พฤติกรรมการร่วมมือ
 - การประยุกต์ใช้หลักการและกลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ
 - การสร้างมาตรวัดเจตคติแบบออสกูด
 - การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
 - การกำกับตนเอง (Self-Regulation)
 
งานวิจัย
- การเปรียบเทียบอัตราการตอบสนองแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์เมื่อให้สิ่งตอบแทนที่แตกต่างกัน
- การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาแนวทางการแก้ปัญหา และความต้องการ ในการนิเทศการศึกษาของสำนักงานการประถมจังหวัดมุกดาหาร
- การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านศีล 5   ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- การพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังกัดสถาบันราชภัฏ ตามแนวพุทธร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การพัฒนาคุณธรรม ด้านความอดทนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- การศึกษาเปรียบเทียบระดับและวิธีการพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
ประสบการณ์การฝึกอบรม-ศึกษาดูงาน
- ช่วยราชการที่ สปช. (กรุงเทพฯ)กระทรวงศึกษาธิการ และ สปจ. มุกดาหาร
- ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีและศิลปะวัฒนธรรมจำนวน 17 ประเทศ   ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม จีน พม่า ลาว เกาหลีใต้ เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี เช็คโก สโลวัค ฟินแลนด์ สวีเดน เดนมาร์ค และอเมริกา
- ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อไปศึกษาในสาขา   การวัดและประเมินผลทางการศึกษา และภาษาญี่ปุ่น ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 18 เดือน
- ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Leadership Development Program ที่มหาวิทยาลัย   ราชภัฏสกลนคร
- ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Leadership Development (LDP) จาก Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา สอนโดย  Professor, Educational Leadership and Education, Forrest W. Parkay
- เข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐาน 4 จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 7-11 วัน  ในช่วงระยะเวลา  13 ปี นอกจากนี้ก็มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยพานักศึกษาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมตามวัดต่าง ๆ จำนวนประมาณ 16 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 - 2552 เป็นเวลา 7 ปี
 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน และยุทธศาสตร์การพัฒนา 25 เรื่อง
 
ผลงานดีเด่น
- เคยได้รับรางวัลผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่นระดับอำเภอและจังหวัด
- เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น    “ คนเกียรติยศระดับชาติ 2547 สาขาผู้หญิงเก่งแห่งปี ”
-ได้รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2552” จากองคมนตรี(ศาสตราจารย์กิตติคุณนพ.เกษม วัฒนชัย)
 
   


ดร.อุษา ปราบหงษ์ 
   
 
วุฒิการศึกษา 
 - กศ.บ. (ภูมิศาสตร์ – บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
งานวิจัย
ผลการเลือกใช้ชุดปฏิบัติการแนะแนวเชิงพลวัตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
 
ประสบการณ์บริหาร
- เลขานุการคณะครุศาสตร์ (2539 – 2541)
- รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ (2542)
- เลขานุการ สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ (2543 – 2545)
 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-งานวิจัย
- สภาพความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร (สาขาการบริหารการศึกษา)
 
 


อ.พรเทพ เสถียรนพเก้า
   
 
 


อ.อิชยา  จีนะกาญจน์
   
 
   

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com