คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาผศ.พ.อ.อ.ครองชัย พรหมเทพ
ประธานสาขาวิชา
 
 
วุฒิการศึกษา
-ศษ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 1
-คบ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูบรีรัมย์ รุ่น 1

  
ตำรา/เอกสารทางวิชาการ
-ตำรา กรีฑา 1 (ประเภทลู่)
-ตำรา กรีฑา 2 (ประเภทลาน)
-ตำรา กรีฑา 3 (การเป็นเจ้าหน้าที่ตัดสินกรีฑา)
-ตำรา การอยู่ค่ายพักแรม
-ตำรา การบริหารกาย
 
 
บทความทางวิชาการ
- ปัญหาการจัดกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
 

ประสบการณ์การบริหาร
- เป็นผู้ช่วยอธิการบดี
- รองคณบดี (ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม)
- เลขาคณะครุศาสตร์
- หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย
- ประธานสาขาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-งานวิจัย
- ปริญญาโท และปริญญาเอก (สาขาพละศึกษา)
- ตรวจผลงานครู คศ. 3. (ผู้เชี่ยวชาญ)
 
ผลงานการเป็นวิทยากร
- เป็นวิทยากรการกีฬาแห่งประเทศไทยด้านกรีฑา
-  วิทยากรสมาคมกีฑาแห่งประเทศไทย
-  ผู้ตัดสินกรีฑา ของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
-  เป็นผู้ฝึกสอนกรีฑา ของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
 
บทความวิชากร
- วรสารพวงแสด
 
ประสบการณ์การฝึกอบรม
- อบรมกรีฑาขั้นสูงสุด ของกรีฑาโลก จากสหพันธ์กีฑาโลก
- ผู้ตัดสินมวยไทย มวยสากล จากสมาคมมวยแห่งประเทศไทย
- ผู้ฝึกสอน เทควันโด ของสมาคมเทควันโด แห่งประเทศไทย
 
ประสบการณ์ศึกษาดูงาน
ทวีปเอเชีย
-2548 ดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
-2551 ดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
-2552 ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
2553-2554 ดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
ทวีปยุโรป
-2550 ดูงานประเทศออสเตรีย,ประเทศฮังการี,ประเทศสโวัก, ประเทศสาธารณรัฐเชค และประเทศเยรมันนี
2554 ดูงานที่สหพัธรัฐรัสเชีย กรุงมอสโค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
2555 ดูงานที่ประเทศฝรั่งเศส, สวิสเซอร์แลนด์, และประเทศเยอรมันนี
 
ผลงานดีเด่น
- เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.ราชภัฏบรีรัมย์ ปี 2550
- เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ม.ราชภัฏมหาสารคาม ปี 2553
- ครูดีเด่นทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา (สก.สค.) ปี 2553
- เป็นศิษย์เก่าดีเด่น 100 ปี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกุล ปี 2554
- ตัดสินกีฬากรีฑา เซียปเกมส์ กีฬาชีเกมส์ เอเซียนเกมส์ที่ประเทศไทย
- ได้ตัดสินกีฬากรีฑา มหาวิทยาลัยโลก ที่ประเทศไทย
- ได้ยกย่องเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2554 ที่กรุงเทพมหานคร
- อดีตนักกีฬาทีมชาติ ( นักกรีฑา ทีมชาติไทย)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- พ.ศ. 2530 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- พ.ศ. 2540 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
- พ.ศ. 2544 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- พ.ศ. 2545 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)


 
 


อ.อริญชย์ พรหมเทพ
(ลาศึกษาต่อ)
     
 
วุฒิการศึกษา
- วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
งานวิจัย
- ปัญหาและความต้องการการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2550
 
 
ประสบการณ์/ การศึกษาดูงาน
- กรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอลกีฬาแห่งชาติ
- กรรมการตัดสินฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ภูพานคัพ)
- กรรมการตัดสินกรีฑาอาวุโส ชิงแชมป์ประเทศไทย
 
- กรรมการตัดสินบอลเล่ย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(ศุภนิมิตรคัพ)

  


อ.อภิวัฒน์ ปานทอง
   
 
 
วุฒิการศึกษา
- วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
งานวิจัย
- ระดับสมรรถภาพทางกาย  ของนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสุมทรปราการ  ปีการศึกษา 2552
 
 
ประสบการณ์/ การอบรม
- ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำทีมเยาวชนราชนาวีภูติอนันต์บางนา
- อบรมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน
 
- อบรมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำระดับ 1

 


อ.นพรักษ์ แกสมาน
   
 
 
 

 

 
 


อ.วีรวัตน์  แสนคำพันธ์
   
 
 
 
 


อ.จีรวัฒน์  สัทธรรม
   
 
 
 

 อ.วสันต์ วงค์กาฬสินธุ์
   
 
 
 

 

 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com