คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา

 
ผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น
ประธานสาขา
   
 
 


อ.วสันต์ ศรีหิรัญ
   
วุฒิการศึกษา
- ศษ.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
งานวิจัย
- ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคทิวิสท์ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง

ประสบการณ์การบริหาร
- ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน คณะครุศาสตร์

ผลงานการเป็นวิทยากร
- เป็นวิทยากรการออกแบบและการ
 
ประสบการณ์การฝึกอบรมศึกษาดูงาน
- นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดแพร่
 
 
อ.ภัทรดร จั้นวันดี
   
วุฒิการศึกษา
- ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
- กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตำรา
- นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
- บทเรียนสำเร็จรูป

งานวิจัย
  - การเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการวิเคราะห์เรื่องการเขียนผังงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนโดยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนแบบร่วมมือเรียนรู้เทคนิคแข่งขัน (TGT)

ที่ปรึกษาผลงานทางวิชาการ
- เป็นกรรมการ IS ระดับปริญญาโท 3 เรื่อง
- เป็นวิทยากรพัฒนาผลงานทางวิชาการ (ครู คศ. 3)
 
- เป็นวิทยากรอบรมครูที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประสบการณ์การฝึกอบรมศึกษาดูงาน
- ศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่ประเทศเวียดนาม
- ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
 
 
 
อ.ปิยะนันท์ ปลื้มโชค
   
 
 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com