คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอ.บุญส่ง วงค์คำ
ประธานสาขาวิชา
 
วุฒิการศึกษา
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผลงานวิชาการ/เอกสาร/ตำรา
- การศึกษาปฐมวัย
- วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

งานวิจัย
 - ร่วมวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเด็กปฐมวัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประสบการณ์การบริหาร
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์

ที่ปรึกษาผลงานทางวิชาการ
- เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 5 เรื่อง
- เป็นวิทยากรพัฒนาผลงานทางวิชาการ (ครู คศ. 3)
- เป็นวิทยากรอบรมครูที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย
 
 


ดร.สุจิตรา แบบประเสริฐ
 

วุฒิการศึกษา

- กศ.บ. (สุขศึกษา - โภชนาการ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ศษ.บ. (ปฐมวัยศึกษา)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ
- กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
- พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยบทความทางวิชาการ
- การใช้กิจกรรมเป็นฐานความคิดในการออกแบบหน่วยการเรียน : พหุปัญญา
 
ผลงานวิจัย
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
 
ประสบการณ์การทำงาน
- นักวิจัยภาคสนาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ครูสอนเด็กพิเศษ (พิการซ้ำซ้อน) และผู้ประสานงานการจัดการเรียนร่วมเด็กพิเศษและเด็กปกติ (เด็กอนุบาล) มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง
- อาจารย์ประจำภาควิชาอนุบาลศึกษา วิทยาลัยครูเทพสตรี
- รองหัวหน้าภาควิชาอนุบาลศึกษาวิทยาลัยครูสกลนคร
- หัวหน้าภาควิชาการอนุบาลศึกษาสถาบันราชภัฏสกลนคร
- เลขานุการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยวิทยาลัยครูสกลนคร
- ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยสถาบันราชภัฏสกลนคร
- ผู้ประสานงานคณะวิชาด้านการแนะแนวสนเทศและอาชีพ
- กรรมการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
- หัวหน้าฝ่ายพัสดุและการเงินคณะครุศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกอบรม คณะครุศาสตร์
 
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ
- ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนและการบริหารการศึกษากว่า 20 เรื่อง
- ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือระดับบัณฑิต ศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ) กว่า 10 เรื่อง
- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ(ครู คศ. 3) กว่า 10 เรื่อง
 
ผลงานการเป็นวิทยากร
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
- การออกแบบหน่วยการเรียนรู้สำหรับครูยุคใหม่โดยใช้พหุปัญญาเป็นฐานความคิด
- การนำพหุปัญญามาใช้ในสถานศึกษา
- สมองกับการเรียนรู้
(Brain and Learning : Brain-based Learning)
- การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้สมองเป็นฐาน
(Creative Movement : Brain-based Learning)
 
ประสบการณ์การศึกษาดูงาน
- การศึกษาดูงานด้านการศึกษาปฐมวัยที่ประเทศมาเลเชียและสิงคโปร์
- การศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการสอนที่ประเทศฝรั่งเศส

 

 
  


ดร.พจมาน ชำนาญกิจ
 

วุฒิการศึกษา

- ค.บ. (การอนุบาลศึกษา - ศิลปศึกษา)   วิทยาลัยครูสวนดุสิต
- กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัย

- ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบละครสร้างสรรค์และวาดภาพประสบการณ์การทำงาน
- นักวิจัยภาคสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ครูสอนชั้นอนุบาล ศูนย์เลี้ยงเด็ก Early Care กทม.
- ครูประจำชั้นเด็กอนุบาล
- อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
 


อ.สรินดา  พงษ์คุลีการ
 

วุฒิการศึกษา

- ค.บ. เกียรตินิยม อันดับ 1 (การศึกษาปฐมวัย)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำรา/เอกสารทางวิชาการ
- เทคนิคและรูปแบบการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
- เทคนิคการผลิตสื่อประเภทหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
- การพัฒนาสูตรดินเยื่อพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาสีซีดง่ายในป้ายนิเทศสำหรับเด็ก

งานวิจัย
- การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เครื่องสกัดสีหรรษา
- ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนระดับอนุบาลโรงเรียน เมืองสกลนคร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1   จังหวัดสกลนคร

ประสบการณ์การบริหาร
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาครู
- หัวหน้าศูนย์และนวัตกรรมการเรียนรู้คณะครุศาสตร์
- คณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- คณะกรรมการฝ่ายโครงการพิเศษพัฒนาโรงเรียน ตชด. ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาจังหวัดสกลนคร
- ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ นาอ้อยคำสะอาด โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองสกลนครและ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
ที่ปรึกษาผลงานทางวิชาการ
- ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาวิทยฐานะครู สาขาการศึกษาปฐมวัยในเขตจังหวัดสกลนคร
 


อ.ธนา  เตมีรักษ์
 

วุฒิการศึกษา

- ศศ.บ. เกียรนิยมอันดับ 1 (ดนตรีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัย

- การเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างเด็กที่ฟังเพลงโมสาร์ทกับเด็กที่ฟังเพลงพื้นบ้านอีสาน
 
ประสบการณ์การสอน

- ครูสอนเด็กระดับปฐมวัย โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่เด็กไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ที่ปรึกษาผลงานทางวิชาการ
- กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เขต 1

ผลงานงานการเป็นวิทยากร
- วิทยากรอบรมครูปฐมวัย โดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เรื่องคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

- วิทยากรอบรมครูปฐมวัย ในเครืออัดรสังฆ์มณฑล เพื่อเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอนุบาล เรื่อง คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย : จากมาตรฐานสู่ห้องเรียน
- วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ปีการศึกษา 2553
 
บทความทางวิชาการ
- การฟังดนตรีพัฒนาความสามารถทางมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยได้อย่างไร
 
 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com